fuckyeahexpressionism:

Alma Thomas, Fall Begins, 1976

fuckyeahexpressionism:

Alma Thomas, Fall Begins, 1976